Περίληψη έργου

Το προτεινόμενο έργο (Deep Football Video Analytics) αφορά στην επεξεργασία δεδομένων των αθλητών κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων με στόχο την αυτόματη αναγνώριση της ποδοσφαιρικής τους απόδοσης στον αγώνα καθώς και τα ατομικά αλλά και ομαδικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από μία τέτοιου είδους επεξεργασία. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου θα γίνει με χρήση τεχνικών βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep learning) και νευρωνικών δικτύων (neural networks). Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που σχετίζονται με τις επιδόσεις αλλά και την τακτική των ομάδων και των αθλητών. Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί συνδυάζοντας συστήματα εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων ανοιχτού λογισμικού (open source), όπως και καινοτόμους αλγόριθμους και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης με προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Για τη λήψη της πολυμεσικής πληροφορίας (video) που απαιτείται ως είσοδος, θα χρησιμοποιηθούν κάμερες και θα οριστούν σταθερά σημεία μέσα στο χώρο του γηπέδου, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο μετασχηματισμός της πληροφορίας σε βαθμονομημένο σύστημα αναφοράς για την περαιτέρω επεξεργασία της. Στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα σχεδιαστεί ένα πλήρες σύστημα όπου θα αποτελείται και περιλαμβάνει υποσυστήματα και δράσεις.

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print
Skip to content