Δημοσιοποίηση Πιλοτικών Αποτελεσμάτων (demos)

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), συνεχίζεται ο εμπλουτισμός στο κανάλι διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στο Youtube. Έχουν προστεθεί διάφορα demo videos που αναδεικνύουν τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα των επιμέρους συστημάτων που αναπτύσσονται από την ομάδα υλοποίησης του έργου.

Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ , Δράση Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” (B Κύκλος) με Κωδικό πράξης: Τ2ΕΔΚ-04581 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ.

Skip to content