Δημοσιοποίηση Πιλοτικών Αποτελεσμάτων (demos)

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), δημιουργείται κανάλι διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στο Youtube.

Το εν λόγω κανάλι, θα εμπλουτίζεται με διάφορα Βίντεο που σχετίζονται με το έργο και αναδεικνύουν τις παραγόμενες τεχνικές και μεθοδολογίες που προτείνονται και χρησιμοποιούνται.

Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ , Δράση Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” (B Κύκλος) με Κωδικό πράξης: Τ2ΕΔΚ-04581 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ.

Skip to content