Δημοσιεύσεις σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και αποθετήρια

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), συνεχίζονται οι επιστημονικές δημοσιεύσεις πραγματοποιηθεί με επιτυχία:

  • George Nousias, Konstantinos Delibasis, Ilias Maglogiannis H-RANSAC, an algorithmic variant for Homography image transform from featureless point sets: application to video-based football analytics arXiv:2310.04912 (submitted for publication)
  • Vorgiazidou, E., Delibasis, K., Maglogiannis, I. (2023). The Effect of Tensor Rank on CNN’s Performance. In: Maglogiannis, I., Iliadis, L., MacIntyre, J., Dominguez, M. (eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 675. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34111-3_46
  • K. Moutselos and I. Maglogiannis, “Setting a Baseline for Long-Shot Real-Time Player and Ball Detection in Soccer Videos,” 2023 14th IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), Volos, Greece, 2023, pp. 1-7, doi: 10.1109/IISA59645.2023.10345947.
  • Soccernet Camera Calibration Challenge (https://www.soccer-net.org/tasks/cameracalibration, χρήστης ikapetan): https://arxiv.org/pdf/2309.06006.pdf

Οι εν λόγω δημοσιεύεις αναδεικνύουν τη σημασία της εν λόγω δράσης, μέσα από την παρουσίαση καινοτόμων και ανταγωνιστικών αλγόριθμων και μεθοδολογιών που προτείνονται, συνεισφέροντας έτσι δυναμικά στην επιστημονική κοινότητα, στα πεδία των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων της Μηχανικής Μάθησης, Επεξεργασίας Εικόνας και Αναγνώρισης Προτύπων.

Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ , Δράση Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” (B Κύκλος) με Κωδικό πράξης: Τ2ΕΔΚ-04581 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ.

Skip to content